Municipality.

Автоматизирана услуга за изпращане годишни данъчни съобщения

Връзка с общински системи за плащане на местни данъци и ТБО

ВРЪЗКА ОБЩИНА БУРГАС

ВРЪЗКА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

ВРЪЗКА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

ПРОВЕРКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

В електронната справка за местни данъци и такси можете да влезете чрез един от следните три начина:

1. Чрез ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ и ПИН-код, който може да получите от Дирекция "МДТ" срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

2. Чрез ПИК на НАП. Персонален идентификационен код може да получите от офисите на Националната агенция за приходите;

3. Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) за физическо лице, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги.

В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.

Чрез електронната справка можете да проверите дължимите местни данъци и такси, да извършите плащания по тях и да се откажете от получаване на съобщения на хартия и да ги замените с получаване по e-mail.

При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.

Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона